Chopin – polski skarb

Gdy pisałem ten artykuł, który posłużył mi jako tekst scenariusza do wersji filmowej w Warszawskiej Filharmonii odbywał się 18 Konkurs Chopinowski i tryumfowała muzyka geniusza Fryderyka Chopina, którą grali pianiści z całego świata. Warto więc przypomnieć dwa skromne koncerty licealisty Chopina, w małym, uzdrowiskowym miasteczku – wtedy Bad Reinerz, obecnie Duszniki – Zdrój. Można powiedzieć, że były to pierwsze, zagraniczne koncerty Chopina.

Czytaj więcej…

Chopin – Polish treasure

When I wrote this article, which served as the script text for the film version, in the Warsaw Philharmonic, the 18th Chopin Competition was taking place. Fryderyk Chopin’s genius music triumphed, played by pianists from all over the world. So let’s remind you of two modest concerts of Chopin, a high school student in a small spa town – back then,
Bad Reinerz, currently Duszniki – Zdrój. It can be said that they were the first foreign Chopin concerts.

Read more…

Kierunek: Węgry

Czas płynie szybko i zanim się obejrzymy znów będą wakacje. Może tez znów będzie normalnie więc chciałabym Państwa zachęcić do wizyty na Węgrzech. Raz, że to wspaniały kraj dla turystów, dwa że to nasi bratankowie, trzy że w Europie chyba tylko Polska i Węgry zachowują resztki normalności. Musimy się wiec wspierać i wzajemnie promować.

Czytaj więcej…

Cywilizacje – zwrot do człowieka

Jesteśmy w centrum cywilizacji łacińskiej – Italii. Mediolan, Florencja przedtem Wenecja i Rzym ze swoimi zabytkami, i dziedzictwem kulturowym cywilizacji łacińsko – chrześcijańskiej, wywarły na nas duże wrażenie.

Czytaj więcej…

Civilization – a turn to a man

We are at the centre of Latin civilization – Italy. Milan, Florence and before Venice and Rome with their monuments, and the cultural heritage of Latin-Christian civilization, made a great impression on us.

Read more…

Witold Ludwig „Nędzarz i madame”

Zależało nam na tym, aby pokazać duchową drogę Adama Chmielowskiego. Rozmowa z Witoldem Ludwigiem, reżyserem filmu „Nędzarz i madame” o Adamie Chmielowskim- św. Bracie Albercie.

Czytaj więcej…

Witold Ludwig „Poverty and Madame”

We wanted to show the spiritual path of Adam Chmielowski. An interview with Witold Ludwig, director of the film „Poverty and Madame” by Fr. Adam Chmielowski – St. Brother Albert.

Read more…

Złoty Wiek w Polsce

Wiek XVI był najwspanialszą fazą historii polskiej kultury .Było to państwo wielokulturowe, które posiadało wielka władze polityczna. Polska była supermocarstwem w Europie. Historycy nazwali ten okres w historii „Złotym Wiekiem”.

Czytaj więcej…

A Golden Age in Poland

The 16th century was the most glorious phase of Polish cultural history. It was a multicultural state which had possessed great political power. Poland was a superpower in Europe. Historians call this period in the history “A Golden Age”.

Czytaj więcej…