PREAMBUŁA

Nasza Polonia powstała jako wyraz potrzeb środowiska polonijnego w zakresie wzajemnej pomocy, widocznego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym Australii, pomnażania polonijnego dorobku duchowego, kulturalnego i materialnego.

Pragniemy łączyć najlepsze elementy polskiego dziedzictwa z najlepszymi cechami kraju, w którym żyjemy. Jesteśmy świadomi ważnej roli jaka przypada nam w podtrzymywaniu polskości w Polonii australijskiej i dołożymy wszelkich starań, by wywiązać się z niej w najwyższym stopniu.

Jako członkowie założyciele wywodzimy się szerokiego ruchu społeczno-politycznego jakim była „Solidarność”. Łączy nas umiłowanie prawdy, wolności i sprawiedliwości społecznej. Działamy w ramach prawa australijskiego, zgodnie polską dewizą „Bóg, Honor,Ojczyzna”.

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1.1. Nazwa organizacji brzmi: Stowarzyszenie „Nasza Polonia”.
1.2. Terenem działania organizacji jest Australia.
1.3. Główna siedziba organizacji mieści się w Sydney, NSW.
1.4. Sztandar Stowarzyszenia „Nasza Polonia” jest symbolem reprezentacyjnym organizacji i jako taki bierze udział w obchodach świąt narodowych i rocznic solidarnościowych.
1.5. Hymnem organizacji jest „Hymn Solidarności”, rozpoczynający się słowami „Solidarni nasz jest ten dzień…”. Będzie on wykonywany obok hymnu państwowego na wszystkich zjazdach i obchodach rocznicowych organizowanych przez „Naszą Polonię”.

Artykuł 2. Cele działania

2.1. Wzajemna pomoc członków stowarzyszenia „Nasza Polonia”, podtrzymywanie więzi i kontaktów towarzyskich wśród członków, by uczynić życie na emigracji znośniejszym i przyjemniejszym – by żyć po polsku.
2.2. Jednoczenie Polonii wokół przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i politycznych służących polonijnemu dobru. Współpraca ze wszystkimi organizacjami, którym leży na sercu dobro Polski i Polonii australijskiej na zasadzie równości i wzajemnego szacunku. Współpraca z Duszpasterstwem Polskim.
2.3. Wspieranie inicjatyw indywidualnych i zbiorowych mogących przyczynić się do wzrostu gospodarczego, kulturalnego czy społecznego Polonii australijskiej.
2.4. Promocja i ochrona dobrego wizerunku Polski i Polaków w Australii poprzez propagowanie polskiej kultury, tradycji i wartości narodowych i chrześcijańskich.
2.5. Podnoszenie poziomu wiedzy Polonii o Australii.
2.6. Podnoszenie poziomu wiedzy Australijczyków o Polsce i Polakach.
2.7. Wypracowanie trwałego majtku materialnego i duchowego mającego służyć całej Polonii.
2.8. Utrzymanie więzi z krajem ojczystym oraz podtrzymanie naszych tradycji narodowych poprzez organizowanie w duchu patriotycznym obchodów rocznicowych oraz udział w obchodach świąt narodowych organizowanych przez Polonię.
2.9. Zaświadczanie o wartościach jakie wniósł do dziedzictwa światowego etos „Solidarności”.

Artykuł 3. Zasady przynależności

3.1. Członkiem „Naszej Polonii” może zostać każda osoba deklarująca polskie pochodzenie i posiadająca prawo stałego lub czasowego pobytu w Australii.
3.2. Członkiem organizacji zostaje osoba, która wypełniła i podpisała deklarację członkowską, zobowiązała się do przestrzegania Statutu i nie była członkiem w komunistycznych organizacjach oraz nie była agentem tajnych służb. W przypadku wątpliwości Zarząd i Komisja Etyczno-Rewizyjna mają prawo zobowiązać członka do przedstawienia dokumentów z IPN. Każda deklaracja jest rozpatrywana przez Zarząd, który poprzez głosowanie przyjmuje bądź odrzuca wniosek.
3.2.a. Wystąpienie z organizacji następuje w formie pisemnej lub ustnej poprzez poinformowanie zarządu „Naszej Polonii”. Usunięcie z organizacji następuje za nieprzestrzeganie Statutu czy naruszenie Kodeksu Etycznego.
3.3. Każdy nowy członek organizacji musi przejść trzymiesięczny okres stażu organizacyjnego bez prawa wyborczego. Niemniej osoba wprowadzona przez przynajmniej dwóch członków „Naszej Polonii” nabywa czynne prawo wyborcze z dniem wstąpienia.
3.4. Członkiem „Naszej Polonii” mogą zostać organizacje polonijne – podmioty prawne. Warunki przyjęcia Organizacji Polonijnych do Stowarzyszenia „Nasza Polonia”:
3.4.a. Decyzja podjęta przez walne zebranie normalną większością głosów o wstąpieniu do Stowarzyszenia „Nasza Polonia”.
3.4.b. Osoba upoważniona wypełnia i podpisuje deklarację członkowską deklarując, że organizacja będzie przestrzegała statutu Stowarzyszenia „Nasza Polonia”, a jej członkowie nie byli członkami w komunistycznych organizacjach oraz nie byli agentami tajnych służb. W przypadku wątpliwości Zarząd i Komisja Etyczno-Rewizyjna mają prawo zobowiązać członka do przedstawienia dokumentów z IPN. Każda deklaracja jest rozpatrywana przez Zarząd, który poprzez głosowanie przyjmuje bądź odrzuca wniosek.
3.5. Organizacje Polonijne, na poczet składek członkowski wpłacają 1/10 normalnej składki członkowskiej od każdego członka swojej organizacji.
3.6. Organizacje Polonijne otrzymują jeden mandat na każdych 10 członków macierzystej organizacji.
3.7. Wystąpienie organizacji ze Stowarzyszenia Nasza Polonia następuje w formie pisemnej lub ustnej poprzez poinformowanie zarządu „Naszej Polonii”. Usunięcie z organizacji następuje za nieprzestrzeganie Statutu czy naruszenie Kodeksu Etycznego.
3.8. Każda organizacja musi przejść trzymiesięczny okres stażu organizacyjnego bez prawa wyborczego. Niemniej organizacja wprowadzona przez przynajmniej dwóch członków „Naszej Polonii” nabywa czynne prawo wyborcze z dniem wstąpienia.

Artykuł 4. Prawa i obowiązki członków

Każdy członek organizacji ma prawo do:
4.1. Wybierania władz po ukończeniu 16 lat i kandydowania do władz po ukończeniu 18 lat. Do władz mogą kandydować tylko osoby o nieposzlakowanej opinii.
4.2. Udziału w zjazdach, zebraniach i wyborach.
4.3. Uczestniczenia czynnie w pracach i inicjatywach organizacji zgodnie ze swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem.
4.4. Zwracania się o pomoc w promowaniu i wspieraniu indywidualnej działalności społecznej i gospodarczej.
4.5. Zgłaszania inicjatyw, krytyki i oceny działań „Naszej Polonii” w tym mężów zaufania i komisji regionalnej i krajowej.
4.6. Pełnej informacji o działalności organizacji.
4.7. Odwołania się aż do Zjazdu Generalnego włącznie od decyzji o wykluczeniu z Organizacji.

Każdy członek organizacji ma obowiązek:
4.9. Przestrzegać Statut organizacji.
4.10. Godnie reprezentować Australię i Polskę.
4.11. Regularnie płacić składki członkowskie według zasad ustalonych przez Zjazd Generalny.

Artykuł 5. Zarys struktury organizacyjnej

5.1. Koło terenowe – do utworzenia koła terenowego niezbędna jest liczba 10 osób.
5.2. Region – Na czele, którego stoi Regionalna Komisja Koordynacyjna.
5.3. Krajowa Komisja Koordynacyjna.