Członkiem „Naszej Polonii” może zostać każda osoba deklarująca polskie pochodzenie i posiadająca prawo stałego lub czasowego pobytu w Australii, która nie była członkiem w komunistycznych organizacjach oraz nie była agentem tajnych służb.

W celu przystąpienia do stowarzyszenia należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską.

Każdy członek stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania Statutu. Nowy członek organizacji musi przejść trzymiesięczny okres stażu organizacyjnego bez prawa wyborczego. Niemniej osoba wprowadzona przez przynajmniej dwóch członków „Naszej Polonii” nabywa czynne prawo wyborcze z dniem wstąpienia.

Członkiem „Naszej Polonii” mogą zostać również organizacje polonijne – podmioty prawne. Szczegółowe warunki przyjęcia Organizacji Polonijnych do Stowarzyszenia „Nasza Polonia” określa Statut.